Waarom kwaliteitsmanagement belangrijk is voor uw windproject

Als projecteigenaar wilt u weten of de opgeleverde werken van uw windproject na de bouw voldoen aan alle eisen uit het contract, de projectspecificaties, de vergunningsvereisten en de wet- en regelgeving. Waarschijnlijk is uw business case tijdens de ontwikkelings- en contracteringsfase van uw project gebaseerd op deze specificaties. Een afwijking hiervan kan dan ook een direct of indirect effect hebben op deze business case. Dit alles leidt terug naar de kwaliteitsmanagementfilosofie van uw project. Hoe bewaakt Ventolines de kwaliteit van uw windproject, terwijl de bijbehorende kosten worden geminimaliseerd?

Wat is kwaliteitsmanagement?

Kwaliteitsmanagement omvat alle activiteiten die nodig zijn om een bepaald niveau van kwaliteit te bereiken. Denk aan het opstellen van een kwaliteitsbeleid, kwaliteitsplanning en -borging, evenals kwaliteitscontrole en -verbetering. Voor windprojecten wordt kwaliteitsmanagement uitgevoerd tijdens de volledige levenscyclus van het project. Het doel van kwaliteitsmanagement is na te gaan of de aannemer zich aan de eisen in het contract houdt, maar ook aan vergunningen, wetten en voorschriften. Zo bent u verzekert dat het product wordt opgeleverd zoals overeengekomen bij de ondertekening van het contract.

Waarom zou u kwaliteitsmanagement toepassen op uw windproject?

Het belangrijkste argument voor kwaliteitsmanagement in de constructiefase van een windproject is dat het constructieteam van de aannemer voornamelijk gericht is op het tijdig opleveren van het project. De aannemer is beperkt tot de capaciteitsplanning van zijn onderaannemers en eigen personeel, contractuele verplichtingen om het werk op tijd af te leveren en hogere kosten voor het personeel als het project vertraging oploopt. Vaak wordt het bouwteam dan ook gemotiveerd om het project zo snel mogelijk af te ronden.

De daaruit voortvloeiende tendens is dat aannemers het herstel van schade uitstellen om door te kunnen gaan met het bouwproces. Soms kunnen deze reparaties later in het bouwproces helemaal niet meer worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn de aardingskabels in de ankerkooi, die alleen kunnen worden gecontroleerd vóór het storten van de betonnen fundering. Als deze beschadigingen later wel kunnen worden gerepareerd, ontstaan vaak extra kosten doordat:

  1. De turbine moet worden stilgelegd tijdens de operationele fase, waardoor inkomsten verloren gaan;
  2. De kosten voor herstel over het algemeen hoger zijn wanneer de turbine al volledig in bedrijf is gesteld;
  3. De aannemer probeert de kosten van deze constructieschade af te wentelen op de operationele fase, waardoor de reparatiekosten op de opdrachtgever worden verhaald;

De rol van het kwaliteitsmanagementteam is dan ook om zoveel mogelijk te voorkomen dat de aannemer het oplossen van problemen uitstelt.

Over het algemeen geldt: hoe vroeger in het project u kwaliteitsproblemen vaststelt, hoe minder tijd en geld er nodig is om ze op te lossen. Dit is vooral het geval bij een project met meerdere windturbines. Als u een probleem vaststelt tijdens de bouw van de eerste turbine en u deze onmiddellijk oplost, kunnen deze problemen bij de volgende windturbines eventueel worden voorkomen. De kosten van aanpassingen nemen met de tijd toe, terwijl de mogelijkheid om het project als project- of bouwteam te beïnvloeden afneemt.

Bron afbeelding: http://threehouses.com/docs/RocqueProceeding.pdf

Een andere reden om tijdens de bouw van uw windproject kwaliteitsmanagement uit te voeren, is dat u als projecteigenaar idealiter wilt dat al uw turbines binnen het project identiek zijn. Vaak voeren turbinefabrikanten modificaties door tijdens de productiefase van een turbine, of worden verschillende turbineonderdelen geleverd door verschillende toeleveranciers. Als er verschillen tussen uw turbines bestaan, zal het moeilijker (en dus duurder) zijn om uw windpark tijdens de operationele fase te onderhouden.

Waarom kunt u niet vertrouwen op de kwaliteitssystemen van de fabrikant?

Men kan zich afvragen waarom men voor kwaliteitsmanagement niet zou vertrouwen op de systemen van de windturbine fabrikant. De fabrikant beschikt natuurlijk over alle noodzakelijke processen, gebaseerd op de ISO 9001. De ISO 9001 standaarden zijn echter alleen gericht op processen en niet op het eindresultaat. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de eisen van een specifiek contract. Ten slotte maken de bouwactiviteiten vaak geen deel uit van de ISO 9001-certificering van een aannemer. Veel windturbinefabrikanten huren voor (een deel van) hun bouwwerkzaamheden onderaannemers in, die niet altijd ervaring hebben met de specifieke windturbine en vaak onder druk staan wat betreft tijd en kosten.

Er is altijd sprake van een belangenconflict voor de turbine fabrikant om zowel de kwaliteit als de voortgang en de kosten te waarborgen. Kwaliteit en vooruitgang zijn vaak tegenstrijdige aspecten van een project. Dit wil zeggen dat verbetering van de vooruitgang meestal ten kosten gaat van de kwaliteit en visa versa. De fabrikant van windturbines heeft vaak beperkte managementcapaciteit en aandacht voor onderaannemers om hun activiteiten te controleren. Daarom is het onverstandig om voor de kwaliteitscontrole alleen op de windturbine fabrikant te vertrouwen. Bij een multi-contracting aanpak moet u ook rekening houden met de kwaliteit van de raakvlakken tussen verschillende aannemers. Daarom zijn controles door de opdrachtgever van groot belang om deze risico’s te minimaliseren.

Hoe benadert u kwaliteitsmanagement tijdens de contractfase van uw windproject?

Kwaliteitsmanagement begint tijdens de aanbestedingsfase met een grondige specificatie van de kwaliteitseisen en wordt voorgezet tijdens de productie- en bouwfasen van uw project. Wederzijdse overeenstemming over definities en processen zal het kwaliteitscontroleproces verder vergemakkelijken. Het is zeker verstandig om de leveranciers van windturbines in de vroege stadia van een aanbesteding grondig door te lichten en eventueel te inspecteren, om mogelijke risico’s zo snel mogelijk te identificeren. Bovendien moeten in de eisen van de opdrachtgever de rollen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer in het kwaliteitsproces duidelijk worden omgeschreven. Om er zeker van te zijn dat u uw kwaliteitsmanagement kunt uitvoeren, is het verstandig ook duidelijk in het contract vast te leggen:

  • Welke documentatie u nodig heeft voor uw eigen kwaliteitsplan, zoals project specifieke kwaliteitsmanagementplannen, inspectie- en testplannen, alsmede algemene documentatie- en gegevensbeheervereisten;
  • Vermeld uw rechten voor getuige- en vasthoudingspunten, evenals de beoordeling van bepaalde processen om uw kwaliteitsmanagementplan uit te voeren;
  • Geef vooraf aan hoe u wijzigingen in het ontwerp en non-conformiteit moet behandelen om lange discussies achteraf te vermijden;
  • Geef aan hoe u de kwaliteitsrapportage door de aannemer verlangt om de voortgang te kunnen volgen.

Om ervoor te zorgen dat uw kwaliteitsmanagement tijdens de productie en de bouw van uw windturbines naar behoren functioneert, is het van essentieel belang dat u met de leverancier van de windturbine duidelijke afspraken over deze processen maakt bij de ondertekening van het contract.

Hoe bewaakt Ventolines de kwaliteit van uw windproject tijdens de bouw?

Het is zeer kostbaar om alle activiteiten die door de windturbine fabrikant worden uitgevoerd tijdens de productie en de bouw van uw windturbines te controleren. Het is dus zaak een dynamische intensiteit van de kwaliteitscontroles te hebben, gebaseerd op de inspanning van de aannemer, contractuele afspraken, resultaten in het verleden en het risicoprofiel van de werkzaamheden. De bijbehorende risico’s worden geclassificeerd door onze kwaliteitsexperts, op basis van zowel door de windturbine fabrikant verstrekte informatie als ervaringen uit het verleden. Deze experts hebben ervaring met soortgelijke projecten en zijn gewend aan onze manier van werken, waardoor zij ook efficiënt kunnen werken.

De kwaliteitsinspecties worden uitgevoerd door onze inspecteurs met behulp van onze slimme geautomatiseerde systemen. Een van deze systemen is onze bekroonde applicatie Gemba, waarmee ad-hoc kwaliteitsobservaties op locatie snel kunnen worden vastgelegd en automatisch kunnen worden ge-archiveert. Geplande inspecties worden ook uitgevoerd met behulp van een andere geautomatiseerde applicatie, die het gemak van inspecteren en rapporteren voor onze inspecteurs vergroot. Onze inspecteurs hebben teruggekoppeld dat ze met onze systemen aanzienlijk minder tijd kwijt zijn aan administratief werk, waardoor er meer tijd overblijft voor kwaliteitscontrole van de turbine fabrikant op de bouwlocatie. Deze slimme tools maken een snelle en structurele registratie van activiteiten op locatie mogelijk, die vervolgens met behulp van meta data kan worden teruggevonden en gedetailleerde input kan leveren voor besprekingen met de turbineleverancier.

Mogelijke discussies over kwaliteitskwesties met de turbineleverancier verlopen via een duidelijk omschreven systeem waarbij de kwesties worden toegewezen aan de relevante managementniveaus: operationeel niveau, werkpakketniveau of, indien nodig, managementniveau. Deze duidelijke scheiding van hoofd- en bijzaken maakt efficiënt gebruik van de tijd van de betrokken deskundigen mogelijk.

Conclusie

Goed kwaliteitsmanagement vergroot de kans dat de windturbines aan de contractuele eisen voldoen. Door risicogericht kwaliteitsmanagement uit te voeren, kan dit worden geoptimaliseerd, terwijl de bijbehorende kosten worden verlaagd. Door gebruik te maken van onze kwaliteitsexperts in combinatie met slimme tools is er nog minder tijd nodig voor kwaliteitscontrole tijdens de bouw van uw windpark, waardoor de business case van uw windproject wordt geoptimaliseerd.

Geïnteresseerd in onze diensten? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op! 

Call Now Button