Integrale

oplossingen

 

In alle fases van wind-, zon- en systeemintegratieprojecten

Lees meer

Windenergie
op land en water

Zonne-energie
op land en water

Systeem-
integratie

Op land

Windenergie op land is op dit moment een van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame energie en daarmee onmisbaar in de energietransitie. We zijn in Nederland al goed op weg om steeds duurzamer te worden, maar als we naar het aandeel windenergie kijken, is er nog meer dan genoeg ruimte voor groei. Gelukkig biedt de Nederlandse windenergiesector vele mogelijkheden voor de realisatie van (nieuwe) windenergieprojecten op land. Ventolines is al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een groot aantal windparken op land. Denk bijvoorbeeld aan het grootste onshore windpark van Nederland: Windplan Groen.

In het water

Een offshore windproject kent grote verschillen met een project op land. Het werken vanaf het water stelt andere eisen aan projectmanagement, kent een ander soort risicoprofiel en stelt striktere eisen aan de borging van de veiligheid. Ons team heeft veel ervaring met offshore windprojecten in zowel binnen- als buitenland. Deze kennis is toegepast en uitgebreid met de ontwikkeling, de bouw en het operationele beheer van Westermeerwind en de bouwbegeleiding van het windproject Block Island Wind Farm, het eerste offshore windpark in de Verenigde Staten. We brengen dat momenteel verder in praktijk met de realisatie van ’s werelds grootste offshore windpark in een meer: Windpark Fryslân.

Locatieonderzoek

Het is van belang om te onderzoeken of de beoogde locatie geschikt is voor een windenergieproject en zo ja, welke omvang het project zou kunnen krijgen. Hierbij spelen bijvoorbeeld landschappelijke en ecologische aspecten en bestaande infrastructuur een belangrijke rol. Verder is het beleid van gemeente en provincie van groot belang bij het bepalen van de mogelijkheden.

Meer weten?

Ardaan Walvis

Opbrengstberekeningen en Parkontwerpen

In een vroeg stadium van een windenergieproject is het windaanbod vaak nog niet nauwkeurig te bepalen. Wel is het mogelijk om op basis van het globale windaanbod een prognose te geven van de verwachte jaarlijkse productie voor de verschillende te onderzoeken turbinetypen en opstellingsvarianten. Na het uitvoeren van een windstudie kunnen nauwkeurige opbrengstberekeningen worden uitgevoerd. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen een P50-opbrengstberekening, die de gemiddelde verwachtte opbrengst geeft, en een P90-opbrengstberekening. Deze laatste geeft de opbrengst die jaarlijks met een zekerheid van 90% zal worden behaald en is met name van belang voor de financiering. Een goede windstudie reduceert de onzekerheid en resulteert dus in een hogere P90-opbrengst. Dit maakt de financiering van het project eenvoudiger en goedkoper. De P50-opbrengstberekening wordt gebruikt voor het vaststellen van de SDE+ subsidie die voor het project kan worden aangevraagd.

Op basis van de locatiestudie en een analyse van het windaanbod kan een aantal parkontwerpen worden gemaakt om verschillende turbinetypen en opstellingsvarianten te onderzoeken. Afhankelijk van het windaanbod dienen de turbinetypen te voldoen aan een bepaalde windklasse. De onderlinge afstand die tussen turbines aangehouden dient te worden, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de rotordiameter. Het kan daarom wenselijk zijn om in het parkontwerp rekening te houden met verschillende mogelijke opstellingen waarbij de afstand tussen de turbines verschillend is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het toekomstige aanbod van turbinetypen. De parkontwerpen kunnen dienen als basisalternatieven die in de MER worden onderzocht.

Meer weten?

Ardaan Walvis

Participatie Omgeving

Door de omgeving vanaf het begin te betrekken bij de plannen wordt een belangrijke basis gelegd voor de acceptatie van het project. Er kunnen dan ook afspraken gemaakt worden over de financiële participatie door de omgeving in het project. Belangrijk is wel dat de te maken afspraken passen binnen de financiering van een project. Participatie brengt immers een andere organisatieopzet met zich mee. Ventolines heeft ervaring met dergelijke trajecten en kan projecteigenaren adviseren over hun aanpak.

Meer weten?

Casper Sparreboom

Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Voor de ontwikkeling van windparken van meer dan 100MW bestaat de Rijkscoördinatieregeling. Dit soort grote windprojecten brengt andere vraagstukken met zich mee, zoals omgevingscommunicatie, natuur, omvang van financiering, netaansluiting en planning. Er worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en professionaliteit van de windplannen. Ventolines heeft ruime ervaring met de realisatie van RCR-projecten, waaronder Windpark Westermeerwind, onderdeel van Windpark Noordoostpolder. Dit windpark ligt geheel in Natura 2000-gebied, paste niet binnen de bestaande SDE-categorieën en heeft agrarische families als eigenaren. Inmiddels is het windpark gebouwd, levert het stroom en is brede participatie in het project voor de omgeving mogelijk.

Meer weten?

Allard van der Steege

Financiële Haalbaarheid

De financiële haalbaarheid van een windenergieproject wordt onderzocht door gebruik te maken van een financieel model dat speciaal hiervoor is ontwikkeld door Ventolines. De opbrengstberekeningen dienen hierbij als input voor de verwachte opbrengsten uit de verkoop van stroom en SDE+ subsidie. De kosten worden in eerste instantie berekend op basis van verschillende aspecten. De kosten voor een windturbine en de fundering, alsmede de onderhoudskosten, zijn per windturbinefabrikant en turbinetype verschillend. Locatiespecifieke omstandigheden zijn van invloed op bijvoorbeeld de netaansluitingskosten en de grondkosten. De rentestand is verder van belang voor de financieringslasten. In een later stadium kunnen actuele aanbiedingen uit offertes worden verwerkt in het model.

Meer weten?

Jirin van Santen 

Due Diligence

Bij financiering, verkoop of aankoop van (delen van) projecten is het van belang om de soliditeit van een project middels een analyse van de vergunningen en de contracten nauwkeurig in beeld te brengen. Open eindjes in een project kunnen zo worden opgespoord en tevens worden opgelost. Ventolines kan dit traject uitvoeren en tevens met de analyse van (geprognostiseerde) cashstromen het project waarderen.

Meer weten?

Jirin van Santen

Projectmanagement

Ventolines kan u tijdens de bouw volledig ontzorgen door contracten te beheren en bewaken en nauwgezet toezicht te houden op de bouwwerkzaamheden. Zo kunt u uw tijd en aandacht aan andere zaken besteden.

Meer weten?

Remco Boersma

Afname Inspecties

Alvorens opdrachtgevers besluiten tot officiële overname van de windturbines van de leveranciers voert Ventolines inspecties uit op de kwaliteit en volledigheid van de windturbines en de andere werken.

Meer weten?

Remco Boersma

Windstudies en Windmeetcampagnes

Een analyse van het windaanbod op de locatie is van belang bij het bepalen van geschikte turbinetypen en opstellingsvarianten. In eerste instantie kan deze analyse worden uitgevoerd op basis van bestaande windmetingen van nabijgelegen KNMI weerstations en/of productiedata van bestaande windturbines in de omgeving. Dit geeft een globaal inzicht in het windaanbod op de locatie van het beoogde windenergieproject. In een later stadium is het raadzaam om een windstudie uit te voeren. Door op locatie windmetingen te verrichten met behulp van een meetmast en/of Lidar kan het windaanbod nauwkeuriger worden bepaald. Een meetcampagne van enkele maanden tot één jaar is doorgaans voldoende om het windaanbod nauwkeurig te bepalen. Er wordt gebruik gemaakt van een lange-termijnreferentie, bijvoorbeeld meetdata van KNMI weerstations, om de meetdata te corrigeren voor seizoenseffecten en jaar-op-jaarvariaties. Op die manier kan een meerjarig gemiddelde van het windaanbod worden vastgesteld. Hoe langer de meetcampagne wordt voortgezet en hoe beter de correlatie van de metingen met de lange-termijnreferentie, des te groter de zekerheid waarmee het windaanbod kan worden bepaald. Een nauwkeurige opbrengstberekening is van belang voor gunstige financieringscondities.

Meer weten?

Ardaan Walvis

Geluids- en Slagschaduwonderzoeken

Windenergieprojecten dienen te voldoen aan de wettelijk vastgestelde normen voor geluid. Voor geluidgevoelige objecten, bijvoorbeeld woningen van derden, geldt een grenswaarde voor de Lden- en Lnight-geluidniveaus. Lden, dat staat voor “Level day-evening-night”, is een gewogen jaargemiddelde voor de geluidsbelasting, waarbij geluid in de avond en nacht zwaarder worden meegerekend. Lnight is een aparte norm voor geluidsbelasting in de nachtperiode. Een geluidsonderzoek is nodig om te beoordelen of een opstellingsvariant voldoet aan de geluidsnormen. Voldoet een opstelling niet, dan zijn er mogelijk mitigerende maatregelen nodig. Dit kan betekenen dat turbines soms moeten worden uitgezet of zullen worden beperkt in hun productie. Als de zon op de rotorbladen van een windturbine schijnt, dan leidt dit tot een bewegende slagschaduw. Valt deze schaduw op het raam van een woning, dan kan dit binnenshuis een hinderlijk effect opleveren door de afwisseling van wel en geen schaduw. Indien voor één of meerdere ‘gevoelige objecten’ sprake is van regelmatige slagschaduwhinder van windturbines, dan dienen die turbines stil te worden gezet op momenten dat ze slagschaduw veroorzaken. Een slagschaduwonderzoek is benodigd om te bepalen of het geplande windpark voldoet aan de normen voor slagschaduw. Indien niet aan de norm wordt voldaan, dan wijst het slagschaduwonderzoek uit op welke tijdstippen welke turbines eventueel zullen moeten worden stilgezet om te voorkomen dat slagschaduw zal optreden.

Meer weten?

Ardaan Walvis

Opschaling en Sanering

Voor eigenaren van bestaande windprojecten kan het na verloop van tijd interessant zijn om het project op te schalen en met een nieuwe generatie windturbines uit te rusten. Ventolines kan opdrachtgevers helpen om het juiste moment te bepalen. Opschalen betekent in de praktijk een geheel nieuw ontwikkelingstraject. Dit gaat soms gepaard met nieuwe eisen omtrent saneren en omgevingsparticipatie. Een opschalingstraject dient in principe dezelfde stappen te doorlopen als een geheel nieuw project. Vaak kan een opschalingsproject een snellere doorlooptijd hebben omdat het windpark al bekend is bij de omgeving en de overheden.

Meer weten?

Allard van der Steege

Juridisch Advies en Juridische Structurering

Gevoed door de expertises waarop in elke projectfase een beroep wordt gedaan, verkeert onze juridische afdeling in een unieke positie om klanten in de duurzame energiesector in op zichzelf staande gevallen juridisch te adviseren over contracten, wet- en regelgeving, en samenwerkings-, participatie- en financieringsstructuren.

Meer weten?

Elisabetta Aarts

Stroomcontracten

Naast de SDE+ subsidie is de verkoop van de stroom en garanties van oorsprong (GVO’s) uw belangrijkste inkomstenbron. Ventolines kan voor u de afwegingen tussen zekerheid en meer risico inzichtelijk maken en de impact van uw keuze op het financieringsproces schetsen.

Meer weten?

Michel Tellman

Schade- en Verzekeringsissues

Een defect dient zo snel mogelijk opgelost te worden. Ventolines kan het gehele reparatietraject vanaf het moment van defect raken tot en met de afronding van de reparatie voor de opdrachtgever uit handen nemen. Door deskundigheid in te huren, kan de opdrachtgever zijn tijd en aandacht aan andere zaken besteden en is hij verzekerd van een optimaal en efficiënt reparatieproces. Werkzaamheden bestaan onder andere uit: contacten met verzekeraars, aanvragen van reparatievoorstellen, het begeleiden van de demontage en de reparatie. 

Meer weten?

Remco Boersma

Bouwbegeleiding

Ventolines zorgt voor nauwgezet toezicht tijdens de bouw. Hieronder vallen de funderingsbouw, aanleg van kraanopstelplaatsen, bouwwegen en parkbekabeling, maar ook veiligheids- en kwaliteitsinspecties.

Meer weten?

Remco Boersma

Contractmanagement

Nadat contracten zijn getekend, start de fase van beheren en bewaken van de contracten. Ventolines bewaakt de kwaliteit van het werk tijdens de uitvoering. Dit gebeurt door nauwgezet toezicht tijdens de bouw. Bij meningsverschillen over de uitvoering is het contract leidend. Goed toezicht op de juiste nakoming van alle contractbepalingen is niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor de financier van het project van groot belang. Onvoorziene zaken dienen opgelost en goed vastgelegd te worden. Ventolines kan voor haar opdrachtgevers de schakel zijn tussen de aannemers, de projecteigenaren en de financiers. Het team van Ventolines heeft ruime ervaring met het managen van contracten, zowel onshore als offshore.

Meer weten?

Remco Boersma

Mayflower

Nederland wil substantieel verduurzamen. Daarvoor zijn, naast zonnepanelen op daken, windparken, andere energiebronnen zoals geothermie, ook zonneparken hard nodig. Zonne-energie is een jonge, dynamische en sterk groeiende markt in Nederland. Ventolines groeit mee in deze markt en is momenteel betrokken bij diverse zonne-energieprojecten. Zowel op land en in het water, in combinatie met windenergieprojecten en in combinatie met opslag.

De transitie naar een duurzaam en CO2-neutraal energiesysteem accelereert in Nederland. Maar, we wonen in een dichtbevolkt land waar ruimte schaars is. Mede daarom wordt de opwekking van duurzame elektriciteit via zonnepanelen op wateroppervlakten (“drijvend zon”) steeds belangrijker. Inmiddels zijn er al meerdere grootschalige zonnevelden op zandwinplassen, wat een succesvolle oplossing blijkt te zijn. De volgende stap in deze ontwikkeling richt zich op de grotere wateren en rivieren van Nederland, ook wel “Categorie 3” genaamd. Bovendien versnelt de ontwikkeling van drijvende zonne-energie op offshore-locaties (Categorie 4) dankzij groeiend politiek draagvlak en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in de tendercriteria voor grootschalige offshore windenergie.

Ventolines heeft een portfolio met diverse projecten voor drijvende zonne-energie op deze grotere wateren en rivieren. Deze projecten zijn complex van aard en vereisen een innovatieve en technisch geavanceerde aanpak. Daarnaast neemt Ventolines actief deel aan verschillende onderzoeksteams om de kennis op het gebied van drijvende zonne-energie te verbeteren, zowel op technologisch, ecologisch als juridisch vlak.

Ventolines onderscheidt zich als een onafhankelijk adviseur en volledig geïntegreerde dienstverlener en is niet gebonden aan specifieke technologieën. Hierdoor kunnen we altijd de meest geschikte technologie kiezen die voldoet aan de specifieke locatievereisten. Ventolines beschikt over ruime ervaring in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten op land en op water.

Landelijke Inpassing

Een zonnepark heeft een relatief groot grondoppervlak nodig van ongeveer 1 tot 2 hectare per MW opwekcapaciteit. Landschappelijke inpassing is daarbij cruciaal. Wij ontwikkelen op basis van algemeen geldende landschapsnormen en –criteria, en de door de verschillende gemeentes en provincies bepaalde visies en richtlijnen. Dit zorgt voor een goede balans tussen zonnepark en omliggend landschap en grondgebruik; bijvoorbeeld kleinere zonneparken nabij kleinere dorpskernen, grotere parken in het buitengebied. Beplanting waar het zicht op een park belemmerd dient te worden, geen beplanting in open landschappen. Zo wordt elk project specifiek ontworpen voor de locatie en landschappelijke kwaliteiten. Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met de klant en omgeving.

Meer weten?

Allard van der Steege

Participatie Omgeving

Door de omgeving vanaf het begin te betrekken bij de plannen wordt een belangrijke basis gelegd voor de acceptatie van het project. Er kunnen dan ook afspraken gemaakt worden over de financiële participatie door de omgeving in het project. Belangrijk is wel dat de te maken afspraken passen binnen de financiering van een project. Participatie brengt immers een andere organisatieopzet met zich mee. Ventolines heeft ervaring met dergelijke trajecten en kan projecteigenaren adviseren over hun aanpak.

Meer weten?

Casper Sparreboom

Juridisch Advies en Juridische Structurering

Gevoed door de expertises waarop in elke projectfase een beroep wordt gedaan, verkeert onze juridische afdeling in een unieke positie om klanten in de duurzame energiesector in op zichzelf staande gevallen juridisch te adviseren over contracten, wet- en regelgeving, en samenwerkings-, participatie- en financieringsstructuren.

Meer weten?

Elisabetta Aarts

Parkontwerpen en Grondgebruik

Ventolines streeft ernaar zoveel mogelijk locaties met slimme combinaties van ruimtegebruik en/of met industrie-/bedrijventerreinbestemmingen voor klanten te ontwikkelen, alsmedeoverige locaties waarbij het gebruik van hoogwaardige agrarische grond wordt vermeden. Hierbij leggen wij verscheidene ontwerpvisies voor aan de klant welke de energie-opwek optimaliseren op agrarisch land van mindere kwaliteit, zoals de combinatie tussen grondgebruik voor schapen en kippen in combinatie met zonnepanelen.

Meer weten?

Allard van der Steege

Projectmanagement

Ventolines kan u tijdens de bouw volledig ontzorgen door contracten te beheren en bewaken en nauwgezet toezicht te houden op de bouwwerkzaamheden. Zo kunt u uw tijd en aandacht aan andere zaken besteden.

Meer weten?

Allard van der Steege

Contractmanagement

Nadat contracten zijn getekend, start de fase van beheren en bewaken van de contracten. Ventolines bewaakt de kwaliteit van het werk tijdens de uitvoering. Dit gebeurt door nauwgezet toezicht tijdens de bouw. Bij meningsverschillen over de uitvoering is het contract leidend. Goed toezicht op de juiste nakoming van alle contractbepalingen is niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor de financier van het project van groot belang. Onvoorziene zaken dienen opgelost en goed vastgelegd te worden. Ventolines kan voor haar opdrachtgevers de schakel zijn tussen de aannemers, de projecteigenaren en de financiers. Het team van Ventolines heeft ruime ervaring met het managen van contracten.

Meer weten?

Wytse van der Kolk

Mayflower

Door de sterke groei van het aantal duurzame energieprojecten neemt de vraag naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem toe. Doordat de opwek uit duurzame energie zich minder goed laat sturen, ontstaan er verschillen tussen vraag en aanbod en neemt de transportschaarste in het elektriciteitsnet toe. Voor ontwikkelaars of eigenaren van duurzame energieprojecten hebben deze uitdagingen rechtstreekse gevolgen voor hun projecten in ontwikkeling of voor hun bestaande portfolio.

Systeemintegratie biedt een oplossing voor deze uitdagingen en verstevigt het projectrendement. Door middel van systeemintegratie kan additionele duurzame energieproductie aangesloten worden. Intelligente systeemintegratie is van fundamenteel belang voor de versnelling van de energietransitie. Dit biedt interessante mogelijkheden voor projecteigenaren.

Ventolines heeft samen met haar opdrachtgevers inmiddels drie concepten ontwikkeld en geïmplementeerd. De randvoorwaarden van een duurzaam energieproject bepaalt welke van de drie concepten voor onze opdrachtgevers van toepassing is:

  • Cable Pooling: twee of meer duurzame energieprojecten van verschillende eigenaren delen een netaansluiting.
  • Energieopslag: grootschalige MW+ batterijen leveren flexibiliteit aan de energiemarkten en balanceren het net. Losstaand of in combinatie bij een windpark of zonnepark.
  • Gesloten distributiesysteem: een privaat net, waarbij meerdere duurzame energieprojecten samen groot genoeg zijn om een hoogspanningsaansluiting te financieren. Hiervoor is een ontheffing nodig van de ACM. Dit wordt een gesloten distributiesysteem (GDS) genoemd.

Systeemintegratie levert veel voordelen op. De business case wordt aantrekkelijker voor de projecteigenaar, levert flexibiliteit aan de energiemarkt, creëert ruimte op het elektriciteitsnet en geeft onze opdrachtgevers de mogelijkheid om meer duurzame energieprojecten te ontwikkelen.

Systeemintegratie is daarmee een belangrijke stap naar een succesvolle energietransitie. Ventolines is inmiddels een ervaren speler op het gebied van systeemintegratie met kennis en ervaring op het gebied van nieuwe en bestaande windparken, zonneparken en opslagsystemen.

Cable Pooling

Cable Pooling is het fysiek delen van een netaansluiting op het elektriciteitsnet door verschillende partijen. Met Cable Pooling haal je meer rendement uit een netaansluiting en creëer je ruimte voor meer duurzame energieproductie.

Sinds juni 2020 is het door een wetswijziging toegestaan dat windparken en zonneparken van verschillende eigenaren gebruik maken van dezelfde netaansluiting. Voorwaarde is dat de parken bij elkaar in de buurt liggen.

Sinds maart 2018 is het bovendien mogelijk om meerdere energieleveranciers op een aansluiting te contracteren (MLOEA). Daarmee biedt MLOEA projecteigenaren de mogelijkheid om voor bijvoorbeeld een windpark en een zonnepark die één aansluiting delen een eigen stroomcontract af te sluiten.
Door middel van Cable Pooling kan een bestaand windpark de netaansluiting beschikbaar stellen voor nieuwe duurzame energieprojecten in ontwikkeling. Of nieuwe projecten in ontwikkeling die bij elkaar in de buurt liggen kunnen gezamenlijk een netaansluiting aanvragen bij de netbeheerder. Uw voordeel? Door middel van Cable Pooling haal je meer rendement uit netaansluiting en creëer je daarnaast additionele ruimte voor meer duurzame energieproductie.

Vooral zonneparken met een snelle ontwikkeltijd hebben problemen met transportschaarste op het net. In veel gebieden is de komende jaren geen transportcapaciteit beschikbaar. Bij Cable Pooling is de combinatie van een windpark en een zonnepark is ideaal. De pieken uit wind en zon zijn zelden gelijktijdig, waardoor een netaansluiting optimaal wordt benut. Het is dus interessant om te onderzoeken of jouw zonnepark kan aansluiten bij een bestaand windpark.

Om Cable Pooling mogelijk te maken moeten partijen onderling goede afspraken maken. In samenwerking met branche organisaties NWEA, Holland Solar en Energie Samen heeft Ventolines een model Cable Pooling Overeenkomst ontwikkeld waarin partijen onderling afspraken maken hoe de aansluiting wordt gedeeld. Deze overeenkomst is beschikbaar en kan worden opgevraagd.

Onze specialisten zetten hun ervaring graag in bij het realiseren van uw Cable Pooling project.

Meer weten?

Rens Savenije

Gesloten Distributiesysteem (GDS)

Bij sommige projecten is een Gesloten Distributiesysteem (GDS) de beste oplossing. Door middel van een ontheffing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) mag een private partij een eigen net exploiteren en beheren. Zo’n privaat net wordt een GDS genoemd.

Als er geen transportcapaciteit beschikbaar is op middenspanning bij het regionale net dan kan een rechtstreekse aansluiting op het hoogspanningsnet uitkomst bieden. Een aansluiting op hoogspanning is vanwege het spanningsverschil duur, maar wordt betaalbaar als verschillende duurzame energieprojecten samenwerken en de aansluiting delen. Hiervoor moet dan wel een entiteit te worden opgericht die het GDS in eigendom en beheer heeft.

Ventolines heeft veel ervaring met het ontwikkelen, structureren, financieren, contracteren en bouwen van een GDS. Zo adviseren wij Windplan Groen bij de volledige totstandkoming van hun eigen GDS, waarop acht windparken en één zonnepark worden aangesloten op het hoogspanningsnet.

Onze specialisten zetten hun ervaring graag in bij het realiseren van jouw GDS project.

Meer weten?

Rens Savenije

Energieopslag

Energieopslag is een belangrijke schakel in de transitie naar meer duurzame energie. De productie uit wind- en zonneparken zijn minder goed te sturen en voorspellen dan conventionele elektriciteitscentrales. Een opslagsysteem kan het elektriciteitsnet balanceren en flexibiliteit leveren aan de energiemarkten.

Een opslagsysteem geeft een bedrijf toegang tot meer flexibiliteit op de energiemarkten om het portfolio van duurzame energie te balanceren.
In combinatie met een windpark of zonnepark levert een opslagsysteem additioneel rendement op voor de eigenaar van een windpark of zonnepark. Door energie op te slaan gedurende stroompieken wordt de netaansluiting geoptimaliseerd en is een kleinere netaansluiting mogelijk.

De business case van een opslagsysteem is complex en bestaat uit meerdere toepassingen en diensten en vergt veel kennis van de technologie en energiemarkten. Het team Ventolines heeft inmiddels ervaring opgedaan met meerdere grootschalige opslagprojecten met batterijen van 10 tot 120 MWh. Deze ervaring zetten we graag voor je in. Wij kunnen je in alle fases van een project adviseren.

Onze specialisten zetten hun ervaring graag in bij het realiseren van uw energieopslag project.

Meer weten?

Rens Savenije

Mayflower
Call Now Button