Bestemmingsplan energieopslagsysteem Dronter Energie Opslag is onherroepelijk

10-07-2024

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Goed nieuws voor het project Dronter Energie Opslag (DEO). Het bestemmingsplan voor dit initiatief  is op 20 juni jl. onherroepelijk geworden. Met dit bestemmingsplan wordt een grootschalig energieopslagsysteem ten noorden van het transformatorstation van Windplan Groen mogelijk gemaakt. Het project bevindt zich in de gemeente Dronten Het plangebied beslaat ongeveer 6 hectare. Het project kent drie samenwerkende initiatiefnemers: GreenPowerBank Dronten B.V. (Begro), FlevoBESS B.V. en Pure Energie.

Ventolines coördineert de samenwerking tussen de drie initiatiefnemers. Waaronder het begeleiden van de bestemmingsplanwijziging, de vergunningen en het acquireren van de gronden.

Het bestemmingsplan is op 25 april 2024 vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten en heeft vervolgens van 9 mei tot en met 19 juni ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen beroepen ingesteld bij de Raad van State. De procedure voor het bestemmingsplan is hiermee afgerond. Het is voor de initiatiefnemers een belangrijke mijlpaal dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De kaders waaraan het energieopslagproject moet voldoen, zijn hiermee vastgesteld.

Het initiatief biedt opslagcapaciteit voor duurzaam opgewekte elektriciteit. Het energieopslagsysteem zal helpen de om de plaatselijke duurzame opwek uit windparken en het zonnepark geleidelijker aan het nationale hoogspanningsnet te leveren, waardoor pieken en dalen als gevolg van weersafhankelijke productie in het elektriciteitsnet worden verminderd. Het past in de groeiende behoefte aan flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt en draagt bij aan de overgang naar een robuuste, stabiele en duurzame energievoorziening in Nederland.

Het project bestaat uit twee fasen, waarbij het plangebied in de eerste fase zal worden voorzien van een energieopslagsysteem met een oppervlakte van 3 hectare en een capaciteit van ca.100 megawatt (MW). De tweede fase, eveneens met een oppervlakte van 3 hectare, zal later van start gaan.

Naast de verantwoordelijkheid voor het bestemmingsplan begeleidt Ventolines de samenwerking tussen de initiatiefnemers. Belangrijk onderdeel daarbij is het overeenkomen van de aansluit- en transportovereenkomst met het naastgelegen gesloten distributiesysteem en het bijbehorende energiemanagementsysteem (EMS). Verder werkt Ventolines aan de engineering en het contracteren van alle gezamenlijke voorzieningen, zoals de kabels voor de netaansluiting, de toegangsweg, waterbeheersing en landschappelijke inpassing. Daarnaast verzorgt Ventolines de juridische structurering en de oprichting van de gezamenlijke entiteit.

Na het verwerven van de benodigde vergunningen voor de bouw van het project en de benodigde financial close zal gestart worden met de realisatie van het energieopslagsysteem.

 

Call Now Button