Nieuwe Energiewet door Tweede Kamer – cable pooling met opslag en verbruik wordt mogelijk

5-06-2024

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

De Tweede Kamer heeft op 4 juni 2024 ingestemd met de nieuwe Energiewet. Voor de duurzame energiesector is een van de belangrijkste vernieuwingen dat cable pooling ook voor opslag en verbruik mogelijk wordt en dat cable poolende partijen tezamen met de netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst moeten aangaan (een zogenaamde ‘meerpartijen-ATO’).

Achtergrond cable pooling
Met cable pooling wordt gedoeld op het delen van een elektriciteitsaansluiting op het door een publieke netbeheerder beheerde elektriciteitsnet. Van oudsher is het elektriciteitsnet in Nederland zo georganiseerd dat iedere afnemer van netdiensten (producent of verbruiker) zijn eigen elektriciteitsaansluiting heeft. Met cable pooling wordt het mogelijk om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten, wat hard nodig is gelet op de grote hoeveelheid congestie op het Nederlandse elektriciteitsnet. Met cable pooling kan bestaande aansluitcapaciteit efficiënter worden benut en kunnen marktpartijen sneller worden aangesloten dan wanneer voor hen een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet zou moeten worden gemaakt. 

Een van de aantrekkelijke aspecten van cable pooling is dat het mogelijk is om beter gebruik te maken van gecontracteerde transportcapaciteit. Een ander belangrijk voordeel bestaat uit het delen van kosten voor een netaansluiting, wat een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren. Afspraken over cable pooling kunnen bij zowel bestaande als nieuwe projecten worden gemaakt. In de praktijk zijn er al voorbeelden van bestaande windparken die hun aansluiting openstellen voor aansluiting door een of meer nog te ontwikkelen zonneparken en/of batterijen. Voor zonne- en windparken is in juli 2020 de Elektriciteitswet 1998 gewijzigd waardoor cable pooling tussen zon- en windprojecten al enkele jaren mogelijk is.  

Vervolg wetgevingsproces
Voordat de Energiewet, met de mogelijkheden voor cable pooling voor opslag en verbruik daarin vastgelegd, in werking kan treden, moet de Eerste Kamer eerst nog instemmen. In februari van dit jaar sneuvelde nog het wetsvoorstel over de afbouw van de salderingsregeling in de Eerste Kamer.

Cable pooling voor opslag was onderdeel van dit wetsvoorstel, waardoor op dat moment ook de uitbreiding van cable pooling naar opslag van tafel ging. Doordat het nu gelukt is om de nieuwe Energiewet door de Tweede Kamer te leiden, is er een goede kans dat cable pooling voor alle installaties, dus ook voor installaties voor opslag en verbruik snel in werking kan treden.

Gedoogconstructie en onduidelijkheid verhouding met Europees recht
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft al in maart 2024 aangekondigd dat cable pooling met opslag en verbruik gedoogd gaat worden. De implementatie van deze gedoogregeling heeft echter vertraging opgelopen doordat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een spanning ziet tussen cable pooling en het Europese recht.

Preciezer gezegd zou cable pooling alleen Europeesrechtelijk toelaatbaar zijn als de cable poolende installaties zich als één enkele installatie gedragen, wat onder andere zou betekenen dat de exploitanten van de installaties alleen gezamenlijk stroomovereenkomsten met derden zouden mogen aangaan. Hierdoor zou cable pooling in de praktijk in belangrijke mate aan betekenis inboeten omdat onder meer vanuit investeringsperspectief en projectfinanciering het niet werkbaar is dat het ene project zou zijn blootgesteld aan het exploitatierisico en aansprakelijkheidsrisico’s vanuit het andere project.

Bovendien zou de eis van het ‘gezamenlijk contracteren’ betekenen dat, in een geval waarin bijvoorbeeld een nieuw batterijproject gaat cable poolen met een al bestaand zonnepark, de lopende stroomverkoopovereenkomst, op basis waarvan het zonnepark is gefinancierd, zou moeten worden opengebroken. Ventolines is, tezamen met een aantal brancheorganisaties, met het ministerie van EZK en de ACM in overleg voor een oplossing ten aanzien van mogelijke strijdigheid met het Europees recht. Wij zullen hierover publiceren zodra dit mogelijk is.

Klik hier om meer te lezen over de modelovereenkomst voor cable pooling die Ventolines in 2021 samen met een aantal brancheorganisaties heeft opgesteld.

Bent u op zoek naar advies rondom cable pooling? Onze juridische experts helpen u graag verder.

Call Now Button