EU-Scores

Over dit project

Locatie: Noordzee

Momenteel wordt er gewerkt aan een onderzoeksproject dat zich richt op de (toekomstige) integratie van drijvende windenergie en drijvende zonne-energie. Het hoofddoel van dit project is het identificeren van belangrijke regelgevende en contractuele obstakels die zich voordoen bij de offshore integratie van deze twee energiebronnen.

Om dit doel te bereiken, wordt er een grondige analyse uitgevoerd van alle relevante regelgevingsaspecten in Nederland. Hierbij worden verschillende aspecten onderzocht, zoals elektriciteitsregelgeving, ruimtelijke ordening en milieuwetgeving, en hoe deze van invloed zijn op offshore cable pooling. Ook wordt er specifiek gekeken naar de raakvlakken met de offshore netbeheerder, TenneT, waarbij ook bankability aspecten in beschouwing worden genomen.

De verwachte resultaten van dit onderzoeksproject worden medio 2023 opgeleverd. Deze resultaten zullen een overzicht bieden van de relevante contractuele en wettelijke omgeving met betrekking tot de offshore integratie van wind- en zonne-energie. Hierbij zal worden ingegaan op de specifieke uitdagingen en obstakels die zich voordoen bij het combineren van deze twee vormen van hernieuwbare energie op zee.

Solar
Nederland

Call Now Button