Wat levert kwaliteitsmanagement op voor uw windproject?

30-01-2023

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Voldoen opgeleverde werken van uw windproject na de bouw aan alle eisen uit het contract en aan de projectspecificaties, de vergunningsvereisten en de wet- en regelgeving? Dat is voor u als projecteigenaar een essentiële vraag. Niet alleen gedurende de ontwikkelings- en contracteringsfase, maar ook tijdens de bouw en na de ingebruikname. Elke afwijking van specificaties kan namelijk een direct of indirect effect hebben op uw business case.  

Het nauwkeurig monitoren van de kwaliteit van alle projectaspecten voorkomt problemen en draagt bij aan een efficiënter projectproces. In dit artikel ontdekt u hoe Ventolines de kwaliteit van uw windproject bewaakt, terwijl we de bijbehorende kosten minimaliseren. 

Wat is kwaliteitsmanagement? 

Kwaliteitsmanagement omvat alle activiteiten die nodig zijn om een bepaald kwaliteitsniveau te bereiken. Denk hierbij aan het opstellen van een kwaliteitsbeleid, kwaliteitsplanning en -borging en kwaliteitscontrole en -verbetering. Windprojecten vragen om kwaliteitsmanagement tijdens de volledige levenscyclus van het project.  

Het doel is nagaan of de fabrikant en aannemer zich aan de eisen in het contract, de vergunningen, wetten en voorschriften houden. Zo bent u verzekerd dat het product wordt opgeleverd zoals overeengekomen bij de ondertekening van het contract. 

Daarnaast zorgt goed kwaliteitsmanagement voor het behalen van het optimale rendement van uw project doordat de windturbines de maximale opbrengst draaien. 

Waarom zou u kwaliteitsmanagement toepassen op uw windproject?

Naast de ervaring die we bij Ventolines meebrengen bij de ontwikkelings- en contracteringsfase van uw windproject, focust kwaliteitsmanagement in de bouwfase op het voorkomen van problemen. Veranderde wet- en regelgeving, innovaties, product recalls, weersinvloeden, stagnatie in leveringen en veranderde personeelsplanning kunnen allemaal invloed hebben op het bouwproces. Dit kan onder andere leiden tot vertraging in de voortgang, schade en aanpassingen in de elementen van de windturbine.  

Een aannemer is vanzelfsprekend primair gericht op het tijdig opleveren van uw project volgens het contract. Dat zou een spanningsveld tussen kwaliteit en op tijd leveren kunnen betekenen. Toch zien we in de praktijk dat dat niet hoeft. De begeleiding van en samenwerking met een kwaliteitsmanager leiden ertoe dat alle partijen zich richten op het beheersen van de risico’s en tegelijkertijd op het borgen van de kwaliteit. Uitstellen wat kan en direct aanpakken wat nodig is. 

Schades

Kwaliteitsmanagement identificeert onder andere tijdig schades, zodat we tijdelijk de bouw kunnen stopzetten. Zo plan je direct reparaties in die later in het bouwproces niet meer uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan zijn de aardingskabels in de ankerkooi. Die kunnen alleen worden gecontroleerd vóór het storten van de betonnen fundering.  

Wanneer beschadigingen in een later stadium wel gerepareerd kunnen worden, ontstaan vaak extra kosten doordat: 

  1. De turbine moet worden stilgelegd tijdens de operationele fase, waardoor inkomsten verloren gaan; 
  2. De kosten voor herstel over het algemeen hoger zijn wanneer de turbine al volledig in bedrijf is gesteld; 
  3. De aannemer de kosten van deze constructieschade probeert af te wentelen op de operationele fase, waardoor de reparatiekosten op de opdrachtgever worden verhaald. 

Zoals onderstaande afbeelding laat zien, is de mogelijkheid om kosten te beïnvloeden groter aan het begin van de planning- en designfase. Naarmate het project vordert, zullen cumulatieve projectkosten oplopen en de mogelijkheid om deze kosten te beïnvloeden afnemen.

Bron afbeelding: http://threehouses.com/docs/RocqueProceeding.pdf 

Weten wat er speelt

Een kwaliteitsmanager kent uw project van binnen en van buiten en weet wat er speelt in de sector. Zo monitoren we precies welke onderdelen uw turbines bevatten. Wanneer een onderdeel aan vervanging toe is, controleren we direct alle turbines binnen uw project. Krijgen we bijvoorbeeld bericht van een product recall door een fabrieksfout bij de leverancier, dan is het belangrijk precies te weten waar dat onderdeel zit. Daarnaast monitoren we de algehele kwaliteit van uw turbines. We verzamelen data van de opbrengsten en analyseren de resultaten. Daarmee richten we ons op het voorkomen van schade en stilstand. 

Verantwoordelijkheid nemen

Als projecteigenaar bent u verantwoordelijk voor het hele proces. Een kwaliteitsmanager monitort wanneer wijzigingen relevant en noodzakelijk zijn en toetst of eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn binnen het project horen te vallen. 

Over het algemeen geldt dat hoe vroeger in het project we kwaliteitsproblemen vaststellen, hoe minder tijd en geld er nodig is om ze op te lossen. Dit speelt vooral bij een project met meerdere windturbines. Als we een probleem vaststellen tijdens de bouw van de eerste turbine en we dat onmiddellijk oplossen, voorkomen we deze problemen eventueel bij de volgende windturbines. De kosten van aanpassingen nemen met de tijd toe, terwijl de mogelijkheid om het project als project- of bouwteam te beïnvloeden afneemt. 

Extra vertrouwen bovenop de kwaliteitssystemen van de aannemer 

De aannemer volgt uiteraard alle noodzakelijke processen om de kwaliteit te garanderen, gebaseerd op ISO 9001-normering. We komen desondanks nog wel eens fouten tegen. Ook schort het bij de fabrikant van windturbines vaak aan voldoende managementcapaciteit en aandacht voor onderaannemers om hun activiteiten te controleren. 

De bouwactiviteiten maken vaak geen deel uit van de ISO 9001-certificering van een (onder-)aannemer. Ook heeft niet elke aannemer de ervaring die nodig is om bepaalde types turbines te installeren. Daarnaast willen we dat de service provider die het onderhoud doet, voldoet aan de kwaliteitseisen om storingen te voorkomen of een storing structureel op te lossen. Want een storing betekent verlies van inkomsten.

Tijdens de productie van turbine-onderdelen is er echter geen rekening gehouden met de eisen van uw specifieke contract. Ook de aannemer en het onderhoudsbedrijf zullen bekend moeten zijn met deze eisen.  

Kwaliteit en snelle vooruitgang zijn vaak tegenstrijdige aspecten van een project. Dit wil zeggen dat versnelling van de vooruitgang meestal ten koste gaat van de kwaliteit en visa versa. Ventolines bemiddelt in de belangenconflicten voor de turbinefabrikant en aannemers, zodat iedere partij zowel de kwaliteit als de voortgang en de kosten kan waarborgen. 

Vertrouwen in de processen van leveranciers is goed, maar externe controles door een kwaliteitsmanager dragen bij aan het continu verbeteren van alle processen. Zo voldoet u aan verplichtingen ten aanzien van arboregels en veiligheid en behaalt u daadwerkelijk uw doelen met uw zon- of windproject.  

Hoe draagt kwaliteitsmanagement bij aan de contractfase van uw windproject?

Kwaliteitsmanagement begint tijdens de aanbestedingsfase met het uitgebreid monitoren van de kwaliteitseisen. Dat blijven we doen tijdens de productie- en bouwfasen van uw project.  

Wederzijdse overeenstemming over definities en processen zal het kwaliteitscontroleproces verder vergemakkelijken. We raden altijd aan om de leveranciers van windturbines in de vroege stadia van een aanbesteding grondig door te lichten en eventueel te inspecteren. Zo ontdekken we of een leverancier aan uw eisen kan voldoen en identificeren we zo snel mogelijk eventuele risicos. Deze risico’s kunnen we dan tijdens uw project reduceren en monitoren. 

In uw eisen als opdrachtgever omschrijven we duidelijk uw rollen en die van de opdrachtnemer in het kwaliteitsproces. Om kwaliteitsmanagement mogelijk te maken, adviseren we in het contract vast te leggen: 

  • Welke documentatie nodig is voor uw eigen kwaliteitsplan, zoals project-specifieke kwaliteitsmanagementplannen, inspectie- en testplannen en algemene vereisten rondom documentatie- en gegevensbeheer; 
  • Uw rechten voor getuige- en vasthoudingspunten en de beoordeling van bepaalde processen om uw kwaliteitsmanagementplan uit te voeren; 
  • Hoe u wijzigingen in het ontwerp en non-conformiteit behandelt om lange discussies achteraf te vermijden; 
  • Hoe u de kwaliteitsrapportage door de aannemer verlangt om de voortgang te kunnen volgen. 

Om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsmanagement tijdens de productie en de bouw van uw windturbines naar behoren functioneert, is het essentieel bij de ondertekening van het contract duidelijke afspraken over deze processen te maken met de leverancier van de windturbine. 

Hoe bewaakt Ventolines de kwaliteit van uw windproject tijdens de bouw?

Alle activiteiten van de fabrikant tijdens de productie en de bouw van uw windturbines controleren, is arbeidsintensief. Een dynamische intensiteit van de kwaliteitscontroles, gebaseerd op de inspanning van de aannemer, contractuele afspraken, eerder behaalde resultaten en het risicoprofiel van de werkzaamheden werkt doeltreffend. 

Onze kwaliteitsexperts classificeren de risico’s op basis van door de windturbinefabrikant verstrekte informatie en ervaringen uit het verleden. Deze experts werkten aan diverse soortgelijke projecten en kennen onze manier van werken, waardoor zij ook efficiënt kunnen werken.

Onze inspecteurs voeren de kwaliteitsinspecties uit met onze slimme geautomatiseerde systemen. Een van deze systemen is onze bekroonde applicatie Gemba. Hiermee leggen we ad hoc kwaliteitsobservaties op locatie snel vast en archiveren ze automatisch. Geplande inspecties voeren we uit met een andere geautomatiseerde applicatie, die het gemak van inspecteren en rapporteren vergroot.  

De ervaring leert dat onze inspecteurs met onze systemen aanzienlijk minder tijd kwijt zijn aan administratief werk, waardoor er meer tijd overblijft voor fysieke kwaliteitscontrole op de bouwlocatie. Deze slimme tools maken een snelle en structurele registratie van activiteiten op locatie mogelijk. De hieruit verkregen metadata levert gedetailleerde input voor besprekingen met de turbineleverancier. 

Mogelijke discussies over kwaliteitskwesties met de turbineleverancier verlopen via een duidelijk omschreven systeem dat de kwesties toewijst aan de relevante managementniveaus: operationeel niveau, werkpakketniveau of, indien nodig, senior managementniveau. Deze duidelijke scheiding van hoofd- en bijzaken maakt efficiënter gebruik van de tijd van de betrokken deskundigen mogelijk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Uitstekend kwaliteitsmanagement vergroot de kans dat de windturbines aan uw eisen voldoen. Risicogericht kwaliteitsmanagement leidt tot optimalisatie, terwijl de bijbehorende kosten dalen. We identificeren gestructureerd mogelijke risico’s en nemen weloverwogen besluiten om actie te ondernemen als dat nodig, zonder onnodige kosten te maken. 

Dankzij onze kwaliteitsexperts in combinatie met slimme tools bent u minder tijd kwijt aan kwaliteitscontrole tijdens de bouw van uw windpark. Met kwaliteitsmanagement gedurende het hele traject voldoet u continu aan uw verantwoordelijkheid en optimaliseert u de business case van uw windproject. 

Bent u geïnteresseerd om te ontdekken wat onze diensten u opleveren? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op!

Kom in contact

14 + 10 =

Call Now Button