Ontwikkelfase Windplan Groen afgesloten met financieringsovereenkomsten

14-01-2022

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Windplan Groen heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: alle 11 deelnemende windparken hebben het ontwikkeltraject afgesloten en 9 hebben inmiddels ook de zogeheten Financial Close bereikt. Dit betekent dat de financiering via banken voor alle parken praktisch rond is. Bestuursvoorzitter Wim Luijkx meldde het financiële nieuws woensdagavond in het Windplan Groen Journaal.

Nu dit punt is bereikt, worden de civiele werken (aanleg van wegen, etc.) en de bouw van windturbines verder voorbereid en in uitvoering genomen. De bouw van het transformatorstation (Gesloten Distributie Systeem = GDS) aan het Olsterpad in Dronten vordert al gestaag en twee parken hebben hun oude turbines inmiddels gesaneerd. Voor de bouw van nieuwe windturbines zijn op die parken de voorbereidingswerkzaamheden ook al gestart.

Ontwikkeltraject
Ruim 400 meest agrarische omwonenden in het projectgebied doen mee met Windplan Groen. Ruim 200 via de 11 deelnemende parken in Windkoepel Groen en bijna 200 via Windshare. In totaal participeren dus meer dan 400 omwonenden vanaf het begin mee in Windplan Groen.

Totdat het Inpassingsplan met het Projectplan in september 2019 definitief was goedgekeurd, de SDE+-toekenning in maart 2020 was ontvangen en vervolgens alle vergunningen onherroepelijk waren geworden door een positieve uitspraak van de Raad van State op 16 september 2020, lag het zwaartepunt van het werk bij Windkoepel Groen. Naast de inbreng van kennis en ervaring vanuit de
deelnemende parken, was er een belangrijke rol voor de ontwikkelspecialisten van Ventolines en de belangrijke bijdrage van Pondera bij alle voorbereidende onderzoeken en de MER-rapportage.

Daarna hadden de parken zelf het voortouw bij het tweede deel van de ontwikkelfase, de aanbesteding en contractering van de turbines en de infrastructurele werken. Er werden projectdirecteuren benoemd, die ondersteund door specialisten van Topwind en Ventolines de onderhandelingen voerden en de uitkomsten voor besluitvorming voorlegden aan de parken. Naast de eigen financiële en juridische specialisten was er een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol weggelegd bij de juridische en financiële specialisten van Ventolines.

Zo kon het hele aanbestedingsproces onder eigen verantwoordelijkheid goed worden doorlopen en afgerond met passende financiering voor ieder park. Om zekerheid te krijgen dat de te bouwen windturbines een aansluiting kunnen krijgen op het landelijk netwerk werd als eerste stap besloten een Gesloten Distributie Systeem (GDS) in Dronten te bouwen. Samen met een uitbreiding van het onderstation van Liander en de recente uitbreiding bij Windnet Oost Flevoland is zo geborgd dat er voldoende aansluitcapaciteit komt voor alle turbines.

Verschillende fabrikanten windmolens
In de loop van 2021 zijn de contracten getekend voor levering van 86 turbines bij drie verschillende fabrikanten.

  • Twee parken kozen voor 15 Nordex-turbines
  • Drie parken kozen voor 26 General Electric-turbines (GE)
  • De overige parken hebben gekozen voor 45 Vestas-turbines.

De totale energieproductie bedraagt straks 1830 GWh per jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 600.000 huishoudens.

Gunning wegen, funderingen en kabels
De civiele werken (wegen en funderingen) zijn gegund aan Van Gelder en Knipscheer, de kabels worden getrokken door Van Gelder (GDS), Alsema en Van de Heuvel.

In de laatste fase van het ontwikkeltraject zijn ook de bouwteams samengesteld. Naast een bouwteam voor het GDS zijn er nu drie bouwteams samengesteld die samen met de fabrikanten en aannemers de aanleg en bouw van de turbines in goede banen moeten leiden. Ook hier zijn de parken zelf verantwoordelijk voor het hele proces, maar tegelijk is wel gezorgd voor een aantal coördinerende taken bij WKG, zoals de contacten over alle vergunningen met de overheden, een gezamenlijk veiligheidsplan en het verzorgen van de informatie en communicatie naar de samenleving.

Bestuursvoorzitter Wim Luijkx is tevreden over de wijze waarop het hele ontwikkeltraject is gelopen. Hij heeft ook alle vertrouwen in de vervolgende stappen en zegt: “Over de voortgang en de tijdelijke effecten tijdens de aanleg en bouw zullen we de samenleving zo goed mogelijk en tijdig informeren. We hopen zo de overlast te minimaliseren maar beseffen ook dat er wel een heleboel moet gebeuren, waaronder veel transportbewegingen, die soms enige hinder kunnen veroorzaken. Hoe zorgvuldig we dit ook zullen doen, er zullen zich gebeurtenissen voordoen waarover mogelijk vragen zijn. Daarvoor hebben we een centraal meldpunt ingericht waar men altijd terecht kan en waar gezorgd wordt dat er zo snel mogelijk een antwoord wordt gegeven”.

Bezoek de website van Windplan Groen.
Mail: info@windplangroen.nl

P E R S B E R I C H T
Binnen Windkoepel Groen werken elf windparken samen aan Windplan Groen: Ansjovisstroom, Flevo Ventum, Hanze, Vires Venti, Hondtocht 3, Hoge Vaart Zuid, Kubbeweg 2, XY Wind, Oldebroekertocht 3, Olsterwind en Zeebiestocht II.

Call Now Button